Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING Psychologenpraktijk J.Ph. Suidman

Mw. drs. J.Ph. Suidman, gevestigd te Boskoop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27350815, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privayverklaring legt uit hoe mw. J.Ph. Suidman met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

• Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie mw. Suidman persoonsgegevens verwerkt:
• (potentiële) cliënten
• bezoekers aan de praktijk van mw. Suidman
• bezoekers van de website van mw. Suidman
• supervisanten
• alle overige personen die met mw. Suidman contact opnemen of van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

• Verwerking van persoonsgegevens
Mw. Suidman verwerkt persoonsgegevens die:
• een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
• met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
• tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van mw. Suidman zijn gegenereerd, zoals het IP-adres.

• Doeleinden verwerking
Mw. Suidman verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
• het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
• het uitvoeren van mediations en de declaratie voor verrichtte werkzaamheden.

• Rechtsgrond
Mw. Suidman verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
• toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
• uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
• een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

• Verwerkers
Mw. Suidman kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens haar instructies persoonsgegevens verwerken. Mw. Suidman sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

• Persoonsgegevens delen met derden
Mw. Suidman deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mw. Suidman deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

• Doorgifte buiten de EER
Mw. Suidman geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt zij er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

• Bewaren van gegevens
Mw. Suidman bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mw. Suidman hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
• medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
• (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
• Over bezoekers van de website worden geen gegevens verzameld.

• Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht mw. Suidman te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mw. Suidman door een e-mailbericht te sturen naar suidmanpsychologenpraktijk@hetnet.nl of te bellen met 0172-404130.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop mw. Suidman persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mw. Suidman door een e-mailbericht te sturen naar suidmanpsychologenpraktijk@hetnet.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).