Kosten

 

Kosten

Mediation, echtscheidingsbemiddeling en opstellen ouderschapsplan
Per 45 minuten: € 105,00  De kosten voor een mediation worden altijd gelijk over partijen verdeeld. De tijdsduur voor een mediationsessie is 2 x 45 = 90 minuten in totaal          € 210,00. Elke partner betaalt dan € 105,00.

Rechtsbijstandverzekering
Het is mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering uw mediation vergoedt. Hiervoor kunt u contact opnemen met u verzekeraar.

Vergoeding en kosten Generalistische Basis GGZ

Vanuit uw basisverzekering heeft u in 2019 recht op vergoeding psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ. Deze zorg valt onder het eigen risico (€ 385,00).  Dit houdt in dat in geval uw eigen risico, bij declaratie van het zorgtraject, nog volledig of voor een deel open staat wordt verrekend.

Zorgtrajecten GBGGZ

De behandeling wordt gedeclareerd in Zorgtrajecten. Er zijn vier Zorgtrajecten waaruit ik in overleg met u kan kiezen. Dat zijn de trajecten Basis Kort (ongeveer 5 sessies), Basis Middel (ongeveer 8 sessies) en Basis Intensief  (ongeveer 12 sessies). Het traject Onvolledig Behandeltraject (2 sessies), waarover hieronder meer.

Elke sessie bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratie tijd voor de behandelaar.

Zorgtraject Onvolledig Behandeltraject

Het kan zijn dat tijdens de intake blijkt dat uw verwijzing naar de GBGGZ niet de juiste verwijzing is. Uw klachten blijken te zwaar voor de GBGGZ of te licht. In dat geval  wordt u door mij opnieuw verwezen. Voor deze diagnostiek en afhandeling heeft de verzekeraar het product Onvolledig Behandeltraject van twee gesprekken (ongeveer € 190,00) beschikbaar gesteld.

Generalistische Basis GGZ

De GBGGZ is bedoeld voor mensen met licht tot matig ernstige stoornissen. Met u zal ik in het intake gesprek doornemen of uw verwijzing voldoet aan de zorgzwaarte matig tot ernstig. Daarna zal ik met u bespreken in hoeveel gesprekken ik verwacht u te kunnen helpen.

Kosten en contracten zorgverzekeraars

Met bijna alle zorgverzekeraars heb ik voor het jaar 2018 een  contract afgesloten voor het verlenen van GBGGZ. Hier volgen de gecontracteerde zorgverzekeraars:  CZ, DSW, Menzis, Multizorg (o.a. Zorg en Zekerheid) VGZ, Zilveren Kruis. In geval het gaat om een label of gevolmachtigde van één van deze grote zorgverzekeraars kunt u dat zelf op uw polis nakijken.  Aan het einde van  het zorgtraject gaat de declaratie rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft daar verder geen omkijken naar.

Met zorgverzekeraar Caresq (Promovendum, Natioanal Academic, Besured) heb ik geen contract. Bent u verzekerd bij Caresq dan ontvangt u zelf de factuur via Famed. U maakt het bedrag over op mijn praktijkrekening. De factuur declareert u zelf bij de verzekeraar. U krijgt 70% van het bedrag vergoed.

Tarieven 2019 contractvrij (Caresq)

Basis Kort 507,62;  Basis Middel 864,92;  Basis Intensief 1.356,25. Deze tarieven zijn vast gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Behandelingen die vallen onder de geneeskundige GGZ en voor vergoeding in aanmerking komen

Dat zijn Stemmings (depressie), Angst en Dwangstoornissen, Psychotrauma en stressgerelateerde Stoornissen, Somatisch Symptoomstoornis en nog enkele hier niet te noemen stoornissen.  Kan ik bij u een DSM-diagnose binnen één van deze categorieën vast stellen, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen (OVP)

Dat zijn partner-relatietherapie, werk gerelateerde problematiek, overspanning, aanpassingsstoornissen, klachten t.g.v. een  somatische aandoening en specifieke fobieën    (bv. een spinnen- of  tunnelfobie).

Kosten niet vergoede zorg:  OVP (Onverzekerd Product) niet basis-pakket zorg consult

Het tarief voor een OVP is € 105,00 en vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Een factuur hiervoor ontvangt u van Famed en dient u zelf te voldoen. De factuur kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Voorwaarden en tarief no-show:

Tot maximaal 24 van te voren kunt u een afspraak afzeggen of verzetten. Het tarief voor no-show is € 50,- in het geval dat u niet op de afspraak verschijnt.

 

Algemene Betalingsvoorwaarden:
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

* overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP).